Certifikovaní hodnotiaci komisári Tatranského klubu – SZKC pre odbor kuchár a cukrár

S cieľom zvýšiť korektnosť a kvalitu činnosti hodnotiacich komisií, zjednotiť systém a spôsob hodnotenia gastronomických súťaží a zabrániť vnášaniu neopodstatnených subjektívnych názorov do hodnotenia, sme sa rozhodli razantne zmeniť súčasný stav v SZKC. Tento náš cieľ je podmienený vytvorením zboru certifikovaných hodnotiacich komisárov. Preto sme pristúpili k realizácii programu vzdelávania hodnotiteľov z radov členov SZKC v odbore kuchár a v odbore cukrár.

Komisár musí dodržiavať tieto povinnosti:

  • byť členom SZKC po celú dobu akreditácie
  • dodržiavať Stanovy SZKC a Smernice SZKC
  • riadne prezentovať  SZKC
  • na každej súťaží musí byť oblečený  v rondóne komisára SZKC
  • nominácia na súťaž musí byť odsúhlasená Výkonným výborom SZKC (bez súhlasu Výkonného výboru nesmie komisár vykonávať túto funkciu pod hlavičkou SZKC, to znamená, že jeho meno nesmie byť spájané so SZKC, napr. Na tlačovinách, na rondóne, na propagácii súťaže a pod. Taktiež nesmie použiť rondón komisára SZKC a nesmie použiť logo SZKC a logo WACS ani na inom rondóne
  • na súťažiach, na ktoré SZKC udelila odbornú záštitu – musí byť predseda komisie certifikovaný. Ostatní členovia musia mať na sebe biele rondóny a bez log ! Za dodržanie tejto podmienky zodpovedá predseda komisie
  • komisár je povinný nechať si vyplniť do tabuľky Údaje o účasti na súťažiach a tu na žiadosť Výkonného výboru predkladať

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov TKKC – SZKC odbor KUCHÁR

  • Platnosť do r.2019 – Peter Jaroš, František Turek, Miloš Červenka
  • Platnosť do r.2023 – Karol Sklenár, Marek Bazala, Bc. Dušan Bidlen, Dušan Bečker, Radovan Budzak, Peter Bracho, Martin Tekeljak

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov TKKC – SZKC odbor CUKRÁR

  • Milan Seleši

Základné pokyny pre hodnotiteľov

Kódex správania sa hodnotiacich komisárov SZKC